Všeobecné obchodné podmienky („VOP“)

(vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 22/2004 Z.z. O elektronickom obchode)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a Eva Vacvalová, so sídlom: Hloža 1285, Beluša, IČO: 33484562, DIČ1022039161,( alebo len „predávajúci“), ako predávajúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, ktorých predmetom je nákup brožúry cez webovú  stránku www.cielovac.com

 

Uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho vyplnením formulára uvedeného na internetovej stránke www.cielovac.com. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, a to v prípade, že obsahuje všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Zhrnutie objednávky, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, je považované za akceptáciu objednávky, na základe ktorého dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zhrnutie objednávky obsahuje číslo objednávky, údaje o kupujúcom – fakturačnú a dodaciu adresu, telefonický alebo emailový kontakt, údaje o predávajúcom, druh tovaru, počet kusov, cenu, náklady na doručenie a spôsob platby. Objednávka je zároveň registrovaná v sekcii „objednávky“. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite a cene. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Objednávka zaniká, ak predávajúci nezašle kupujúcemu potvrdzovací e-mail do 3 dní od vyplnenia a odoslania formuláru. Objednávku môže kupujúci stornovať len ak informuje predávajúceho skôr, ako dôjde k odovzdaniu objednávky na odoslanie kupujúcemu. Kupujúci informuje predávajúceho o storne objednávky písomne na vacvalova@cielovac.com. Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť, a to aj mlčky, prípadne bez udania dôvodu.

Stornovanie objednávky

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. – Zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej ako „ZOS“)pri predaji na diaľku má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy plynie okamihom prevzatia tovaru. Ak sa zákazník rozhodne odstúpiť od zmluvy, je povinný zaslať písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy. V oznámení o odstúpení od zmluvy zákazník uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, dátum objednania a prijatia tovaru, meno a adresu spotrebiteľa a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý si zákazník želá poukázať finančné prostriedky. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť písomne na adrese Eva Vacvalová, Hloža 1285, 01861Beluša alebo     e-mailom na adrese vacvalova@cielovac.com, resp. osobne na adrese Eva i Vacvalová, Hloža 1285, Beluša. Lehota na odstúpenie sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší. V súlade s paragrafom §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka má zákazník právo odstúpiť aj od časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy bolo viac publikácií). V prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanoveniami ZOS je zákazník povinný zaslať tovar na adresu Eva Vacvalová, Hloža 1285, 01861 Beluša, do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar nám, zašlite spolu s faktúrou ako doporučenú zásielku. Aby sme sa vyhli prípadným problémom nezasielajte prosím tovar na dobierku. Cena za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu vyššie uvedenú adresu (resp. po preukázaní formou doručenky, že tovar bol spätne zaslaný na našu adresu) a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, pokiaľ sa nedohodneme inak. Náklady spojené s vrátením tovaru do našej prevádzky znáša zákazník. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako vrátené náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia z našej ponuky. Pokiaľ tovar bude poškodený, nekompletný, bez originálneho obalu resp. použitý, zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Cena a platobné podmienky

Kúpna cena tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho – www.cielovac.com oranžovou farbou. Cena je uvedená vrátane DPH (zvyčajne predstavuje DPH na knihy 10%). Predávajúci si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. Kúpna cena je platná v čase vytvorenia objednávky a nezahŕňa náklady na prepravu tovaru z expedičného miesta predávajúceho na miesto dodania. Náklady na prepravu sú účtované osobitne podľa platného cenníka dopravy. Akciové ceny, ako i ďalšie zľavy platia len v konkrétnom časovom období, počas ktorého akcia trvá a len pri splnení podmienok uvedených pre každú akciu. Akcie a zľavy nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pri objednávkach, v rámci Slovenskej republiky dodávaných poštou, sa k cene objednávky účtuje aj poštovné vo výške 2,90 EUR.

Náklady za doručenie tovaru kupujúcemu v Slovenskej republike nie sú účtované pri objednávkach, ktorých hodnota presiahne 24,00 EUR, to však platí len v prípade zaslania objednávky prostredníctvom  Slovenskej pošty – uloženie na pošte.

Náklady za doručenie tovaru kupujúcemu v Českej republike nie sú účtované pri objednávkach, ktorých hodnota presiahne 600,00 Kč, to však platí len v prípade zaslania objednávky prostredníctvom  Českej pošty – uloženia na pošte.

Kupujúci má možnosť uhradiť predávajúcemu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve jedným z nasledujúcich spôsobov platby: na dobierku (platbou pri prevzatí tovaru u doručovateľa), alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky, alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo zaplatením kúpnej ceny na pošte. Kupujúci sa zároveň zaväzuje uviesť správny variabilný symbol a meno uvedené v potvrdení objednávky. Kupujúci si plne uvedomuje, že uvedenie nesprávneho variabilného symbolu môže mať za následok chybné párovanie platby, prípadne nespárovanie platby, ktoré môže byť považované za neuhradenie kúpnej ceny.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota, v ktorej Eva Vacvalová dodáva tovar, je uvedená pri publikácii, má orientačný charakter a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne danú zásielku kupujúci odošle, respektíve odovzdá zásielku doručovateľovi. Preprava doručovateľovi trvá zvyčajne od 12 hodín do 3 dní, v závislosti na type prepravy, ktorú si kupujúci zvolil. Určenie dodacej lehoty sa odvíja od skladových zásob predávajúceho. Dodacia lehota publikácie sa zvyčajne pohybuje od 12 hodín do 15 pracovných dní. V prípade, že sa kupujúcemu zdá dodacia lehota (doba vybavovania) neprimerane dlhá, má kupujúci právo pred expedovaním tovaru objednávku stornovať. Storno objednávky vykoná kupujúci písomne alebo prostredníctvom formulára na stránke www.cielovac.com. Registrovaný zákazník si môže stav vybavovania objednávky skontrolovať v časti „moje objednávky“. V prípade úhrady objednávky elektronickou platbou, budú prostriedky vrátené do 14 dní od stornovania objednávky na bankový účet zákazníka (číslo bankového účtu, v tvare IBAN v Slovenskej republike, oznámi zákazník písomne predávajúcemu). Storno objednávky je možné uskutočniť len písomne, mailom, alebo telefonicky.

V prípade, že pri tovare je uvedené „Na sklade“ a zároveň „Odosielame ihneď“ znamená to, že tovar sa nachádza priamo na sklade predávajúceho a expedícia prebehne zvyčajne v ten istý, resp. nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky. V prípade, že pri tovare je uvedené „Na sklade“ a zároveň „Odosielame do 3 pracovných dní“, znamená to, že tovar sa nachádza na sklade dodávateľa predávajúceho a tovar bude expedovaný v čo najkratšom možnom čase v závislosti na dodávke od dodávateľa. V prípade, že pri tovare je uvedené „Výpredané“, resp. „Predpredaj“, znemená, že publikáciu nemáme na sklade, ale je v dotlači, dá sa zakúpiť a v najbližšej možnej done bude kupujúcemu odoslaná.

Akceptovaním VOP zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať objednané množstvo publikácií v dohodnutom termíne. Predávajúci môže objednávku rozdeliť a dodať po častiach z dôvodu urýchlenia dodania aspoň čiastočného množstva publikácií. V tomto prípade hradí zvyšné náklady na dopravu predávajúci a kupujúci hradí len cenu dopravy ktorá bola uvedená pri pôvodnej objednávke. Kupujúci má nárok požiadať o rozdelenie objednávky najmä z dôvodu urýchlenia dodania množstva publikácií, ktoré sú na sklade,  avšak v tomto prípade hradí zvyšné náklady na dopravu kupujúci. V prípade, ak sa objednaný tovar z akýchkoľvek dôvodov vypredal, resp. nie je možné aby predávajúci tovar zabezpečil, má predávajúci právo tovar stornovať. O tejto situácii bude predávajúci kupujúceho informovať, a to buď telefonicky, písomne, e-mailom  V prípade úhrady objednávky prevodom na účet, budú prostriedky vrátené do 14 dní na bankový účet zákazníka (číslo bankového účtu, v tvare IBAN v Slovenskej republike, oznámi zákazník písomne predávajúcemu).

Spôsob dopravy a platby v Slovenskej rebublike

Ponúkame nasledovné spôsoby doručenia:

 • Osobný odber – zdarma
 • Slovenská pošta – doporučene – 2,90 eur
 • Pri nákupe nad 24 eur, doprava zdarma

Spôsob dopravy a platby v Českej republike

Ponúkame nasledovné spôsoby doručenia:

 • Česká pošta – doporučene – 75 Kč
  Pri nákupe nad 600 Kč, doprava zdarma

Spôsoby platby

Platba na odbernom mieste
Na našom výdajnom mieste Hloža 1285, Beluša, môžete za tovar zaplatiť v hotovosti.

Platba prevodom na účet

Platbu prevodom na účet môžete uskutočniť prostredníctvom internetového bankovníctva môžete využiť iba v prípade, že máte aktivovanú službu “internet banking” v niektorej z bánk pôsobiacich na Slovensku alebo v Českej republike.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Doručenie zásielky Slovenskou poštou aj Českou poštou trvá 1-2 dni v závislosti od miesta dodania, doručenie kuriérskou službou je do 24 hodín od vyzdvihnutia zásielky prepravcom (doručenie prebieha len v pracovné dni).

Ceny uvedené v tabuľke platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok v rámci Slovenskej a Českej republiky, a to len pri zaslaní celej objednávky v jednej zásielke. Ceny poštovného sú uvedené vrátane DPH. Pokiaľ by došlo k rozdeleniu objednávky do viacerých zásielok, môže sa poštovné navýšiť, a to o hodnotu prislúchajúcu počtu a typu zásielok.

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov). klient udeľuje pre:

Eva Vacvalová, Hloža 1285, Beluša, pre účel zabezpečenia plnenia objednaných služieb v rozsahu:

– titul, meno, priezvisko

– adresa bydliska

– telefonický kontakt

– e-mail

Tento súhlas so spracúvaním

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie nevyhnutné pre zabezpečenie vyššie uvedených činností. ( t.j. 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované ( skartované ) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/a informovaný/á o nasledujúcich skutočnostiach:

 1. moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
 2. moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, ktorý boli získané.
 3. ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 4. v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 5. beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 6. beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou na vacvalova@cielovac.com
 2. zaslaním písomnej žiadosťi na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu ˇGDPR – odvolanie súhlasuˇ- na obálke

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na emailovej adrese: vacvalova@cielovac.com

Mgr. Eva Hmissi Vacvalová vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom a platnou legislatívou a dbá na to, aby nedošlo k ich neoprávnenému použitiu.Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 4172.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 28.2.2019.

Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok

Vypracovaný v súlade so zákonom č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ:

Mgr. Eva Hmissi Vacvalová

Hloža 1285

Beluša

IČO: 33484562, DIČ1022039161

telefón : +421 918229319

E-mailová adresa: vacvalova@cielovac.com

vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom cez webovú stránku www.cielovac.com

Záručná doba a reklamácie tovaru

 Štandardná záručná doba na publikáciu zakúpenú na www.cielovac.com  je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

            Zákaznícky servis počas doby záruky zabezpečuje prevádzkovateľ. V prípade, ak zákazník zistí nekompletnosť alebo

poškodenie tovaru je povinný ich oznámiť bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu vacvalova@cielovac.com. Reklamácie nekompletnosti  alebo poškodenia zásielky po tomto termíne  nemusia byť uznané.

            V prípade, že budete chcieť tovar reklamovať (reklamovať je možné len chybný príp. poškodený tovar., nárok na vrátenie resp. výmenu nevzniká pokiaľ je tovar bez vád), zašlite reklamovaný tovar (najlepšie po predchádzajúcej dohode) na adresu Eva Vacvalová, Hloža 1285, 01861 Beluša a tovar prosím označte nápisom REKLAMÁCIA.  Tovar nám, zašlite prosím ako doporučenú zásielku. Aby sme sa vyhli prípadným problémom, nezasielajte prosím tovar formou  dobierky. S tovarom je nutné v balíku zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorá Vám bola doručená spolu s tovarom. Reklamovaný tovar je možné doručiť aj osobne na adresu Hloža 1285, 01861 Beluša

 

            V prípade uznania reklamácie Vám reklamovaný tovar  bude vymenený, alebo máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v tomto prípade Vám vrátime peniaze na vami uvedený účet), alebo vyplatíme v hotovosti na našom reklamačnom mieste. V prípade, že si želáte vrátenie peňazí na Váš účet, zašlite nám bezodkladne číslo účtu. Reklamáciu vybavujeme v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. Informáciu o výsledku reklamácie dostanete hneď  po ukončení reklamačného konania e-mailom  spolu s reklamačným protokolom.

            Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak vydavateľ, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil príp. skončil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré neumožňujú predávajúcemu plniť povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Predávajúci má taktiež právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyššej moci, alebo ak pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať zákazníkovi tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená www.cielovac.com.

            O tejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne  informovať a pokiaľ bola uhradená záloha, vrátiť ju kupujúcemu v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do siedmych  dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. Predávajúci je následne oprávnený tento neprevzatý tovar predať tretej osobe.

 Podľa zákona č. 102/2014 Z.z.  – Zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej ako „ZOS“)pri predaji na diaľku  má zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy plynie okamihom prevzatia tovaru. Ak sa zákazník rozhodne odstúpiť od zmluvy, je povinný zaslať písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy. V oznámení o odstúpení od zmluvy zákazník uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, dátum objednania a prijatia tovaru, meno a adresu spotrebiteľa a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý si zákazník želá poukázať finančné prostriedky. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť písomne na adrese Eva Vacvalová, Hloža 1285, 01861 Beluša  alebo e-mailom na adrese vacvalova@cielovac.com, resp. osobne na adrese  Eva Vacvalová, Hloža 1285, 01861 Beluša  . Lehota na odstúpenie sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posedný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší. V súlade s paragrafom §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka má zákazník právo odstúpiť aj od časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy bolo viac kníh resp. druhov tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy v súlade s ustanoveniami ZOS je zákazník povinný zaslať tovar na adresu Eva Vacvalová, Hloža 1285, 01861 Beluša do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar nám, zašlite spolu s faktúrou ako doporučenú zásielku. Aby sme sa vyhli prípadným problémom nezasielajte prosím tovar na dobierku. Cena za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu vyššie uvedenú  adresu (resp. po preukázaní formou doručenky, že tovar bol spätne zaslaný na našu adresu) a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní pokiaľ sa nedohodneme inak . Náklady spojené s vrátením tovaru do našej prevádzky znáša zákazník. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako vrátené náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia z našej ponuky. Pokiaľ tovar bude poškodený, nekompletný, bez originálneho obalu resp. použitý, zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Alternatívne riešenie sporov

            V príde, že zákazník nie ste spokojný so spôsobom, ktorým Eva  Vacvalová. vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Eva Vacvalová porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na Eva Vacvalová so žiadosťou o nápravu. Ak Eva Vacvalová žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov  v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (Alternatívne riešenie sporov  sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR). Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže kupujúci podať u subjektu alternatívneho riešenia sporov v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Alternatívne riešenie sporov vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporov  maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenia sporov v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.